Marjan Beeker aanbestedingsjurist
Sinds 1995

 • praktische en bruikbare adviezen
 • opstellen of screenen van aanbestedingsdocumenten
 • juridische ondersteuning van het aanbestedingsteam
 • kwaliteitsverbetering ter verdere professionalisering van de inkoopafdeling.


Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van en ten behoeve van aanbestedende diensten.

Deskundig
Integer
Kritisch
Objectief
Pragmatisch 

Mr M.J.G.M. Beeker LL.M

lid van de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht sinds 2001

 

Marjan Beeker aanbestedingsjurist

Kaldenkerkerweg 20

5913 AE Venlo

M: +31(0)6 51645766

E: info@marjanbeeker.nl

KvK: 14108830

Klik hier voor LinkedIn profiel

Referenties

Op verzoek kan nadere informatie over de onderstaande opdrachten worden gegeven en desgewenst de namen van de contactpersonen.

Belastingdienst

Sinds mei 2020 tot en met juni 2021 heb ik deel uitgemaakt van het team van aanbestedingsjuristen van het IUC Belastingdienst voor gemiddeld 3 dagen per week. Mijn werkzaamheden waren onder meer:

 • Reviewen van aanbestedingsdocumenten van Europese aanbestedingen van de Belastingdienst als ook van Categoriemanagement (o.a. Leeromgeving en Logistiek).
 • Tweedelijns advisering van de inkopers.
 • Advisering van de contractmanagers bij contractuele issues.
 • Verbeteren en borgen van de kwaliteit door middel van updaten format documenten, opstellen kennisdocumenten en geven van presentaties.
 • Ondersteunen landsadvocaat bij gerechtelijke procedure.

De tijdelijke inzet had als doel om de continuïteit in de advisering zo goed als mogelijk te blijven waarborgen in een periode van onderbezetting. Tevens was een voorname taak het ondersteunen en begeleiden van de nieuwe medewerkers van het juridisch team. 
Kenmerkend was het ad-hoc karakter van de werkzaamheden.

Politie

Van november 2015 tot en met december 2019 ben ik 2 à 3 dagen per week werkzaam geweest als aanbestedingsspecialist voor het Politie Diensten Centrum (PDC). De werkzaamheden richtten zich onder meer op:

 • Het juridisch toetsen en redigeren van aanbestedingsdocumenten (rechtmatigheidstoets), van inkoopstrategie, selectieleidraad, inschrijvingsleidraad, nota’s van inlichtingen, selectie/ gunning/afwijzingsbrieven, tot en met de overeenkomst.
  Het betrof uiteenlopende Europese aanbestedingen voor onder meer werkenopdrachten (nieuwbouw of renovatie), dienstenopdrachten (architecten opdrachten, ingenieursopdrachten, ICT-opdrachten, financiële dienstverlening, zorgdiensten), leveringsopdrachten (diverse soorten (politie specifieke) apparatuur- en artikelen).
 • Het beantwoorden van diverse inkoopvraagstukken.
 • Het opstellen van model (raam)overeenkomsten voor leverings-, diensten- en ICT- opdrachten op basis van de ARIV, ARVODI en ARBIT als ook het opstellen van op zichzelf staande model ICT-overeenkomsten.
 • Het opstellen van kennisdocumenten ten behoeve van de interne inkooporganisatie over onder meer: specifieke diensten (SAS), MMO procedure, O&O opdrachten, concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap, wezenlijke wijziging, percelenregeling, prijsindexering.
 • Advisering en ondersteuning bij ingebrekestellingen en aansprakelijkheidstellingen.

Provincie Limburg

Van juni 2013 tot en met december 2019 heb ik het Cluster Juridisch Zaken en Inkoop van de Provincie Limburg ondersteund. In eerste instantie “op afroep” en sinds september 2017 voor
1 à 2 dagen per week. Enerzijds was behoefte aan werkzaamheden als senior inkoopadviseur, anderzijds was behoefte aan werkzaamheden als aanbestedingsjurist.
De werkzaamheden bij het team Inkoop waren divers:

 • Het in teamverband of zelfstandig uitvoeren van Europese aanbesteding dan wel het ondersteunen bij Europese aanbestedingen in de vorm van (collegiale) toetsingen.
 • Adviseren over aanbestedingsrechtelijke vraagstukken onder meer ten behoeve van GS- nota’s.
 • Het ondersteunen van de interne klant bij meervoudig onderhandse aanbestedingen.
 • Het opstellen van een nieuw inkoopbeleid met het gehele inkoop team.
 • Het verzorgen van in-company opleidingen en brainstormsessies op uiteenlopend aanbestedingsrechtelijk gebied: motivering van de afgewezen inschrijver, hoofd- en onderaannemer, motiveringsplicht onder de GP, uitsluitingsgronden en bewijsstukken, herstel fouten inschrijvers, (quasi)inbesteden en horizontale samenwerking.
 • Het updaten van de model aanbestedingsdocumenten.

Openbaar Ministerie - DVOM

Sinds 2006 adviseer, begeleid en ondersteun ik de afdeling Inkoop van het Openbaar Ministerie. Deze dienstverlening ziet met name toe op het juridisch beoordelen (second opinion) van door de afdeling Inkoop opgestelde aanbestedingsdocumenten en het opstellen van contracten. Het betreft merendeels ICT-opdrachten. Ook wordt op ad hoc basis juridisch advies gevraagd op uiteenlopende vraagstukken zoals mogelijkheden van beëindiging van een overeenkomst, motivering indien afgeweken wordt van een meervoudig onderhandse procedure, interpretatie van contractdocumenten etc.


Daarnaast heb ik een aantal Europese aanbestedingen intensief juridisch begeleid in de rol van aanbestedingsjurist binnen het projectteam:

 • Europese aanbesteding (MMO) Kantoorautomatisering (eind 2016- medio 2017)
 • Europese aanbesteding (niet-openbaar) Applicatie Beheer (2011/2012)
 • Europese aanbesteding (niet-openbaar) Sourcing Technisch Beheer (2010)

De begeleiding en ondersteuning bestond onder meer uit het (mede) opstellen van alle aanbestedingsdocumenten en het tussentijds adviseren op onderdelen t.b.v. interne besluitvorming door de stuurgroep en het college van procureurs-generaal.


Openbaar Ministerie – het Parket CVOM

Sinds 2002 adviseer, begeleid en ondersteun ik het OM intensief bij het uitvoeren van haar verkeershandhavingstaken die uitgevoerd worden door het Parket CVOM: 

 • Raamovereenkomsten voor implementatie en beheer & onderhoud van Flitspalen (aanbesteed in 2010, 2012 en recent in 2021 waarvan gunning is voorzien in Q1/2022)
 • Overeenkomsten voor een pilot inzake handheld detectiesysteem (2020)
 • Raamovereenkomsten voor het uitvoeren van acceptatietesten (aanbesteed in 2009/2010 en opnieuw in 2014).
 • Raamovereenkomst voor wegkantradars en voor verwerking meetdata (aanbesteed in 2009/2010).
 • Overeenkomst voor onderhoud en beheer van mottoborden (aanbesteed in 2009).
 • Raamovereenkomsten voor kwantitatief en kwalitatief Onderzoek (aanbesteed in 2006/2007 en opnieuw in 2012/2013).
 • Raamovereenkomst voor het tactisch beheer van handhavingsmiddelen (aanbesteed in 2006).
 • Raamcontracten voor de levering en het onderhoud van trajectcontrolesystemen aanbesteed in 2005, in 2011 en in 2017).
 • Raamovereenkomst voor de levering, onderhoud en reparatie van laserguns (aanbesteed in 2004 en opnieuw in 2009).
 • Raamovereenkomst voor de levering, onderhoud en reparatie van alcoholtesters en ademanalyseapparatuur (aanbesteed in 2004 en opnieuw in 2009).

Gemeente Alkmaar

Sinds 2006 adviseer, begeleid en ondersteun ik het Centraal Inkoopbureau van de gemeente Alkmaar. Na een intensieve ondersteuning middels het ontwikkelen van model aanbestedingsdocumenten, algemene inkoopvoorwaarden en ICT- inkoopvoorwaarden wordt inmiddels al jaren op ad hoc basis juridisch advies verleend op uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke vraagstukken bij diverse projecten. Deze vraagstukken hebben onder meer betrekking op quasi-inbesteding, uitbreiding van contracten: wezenlijke wijziging of niet, aard van de opdracht (dienst of werk?), inkoop van externe deskundigheid etc.

Gemeente Venlo

Van december 2016 tot en met december 2017 ben ik als aanbestedingsjurist werkzaam geweest bij de gemeente Venlo bij het team Inkoop van de afdeling Advies en Beheer. De werkzaamheden waren divers:

 • het reviewen van aanbestedingsdocumenten van meervoudig onderhandse, nationale – en  Europese aanbestedingsprocedures van opdrachten voor leveringen, diensten en werken.
 • juridisch adviseren bij diverse projecten, onder mee over wanprestatie door een leverancier, mogelijkheden en wijze van beëindiging overeenkomsten, verkoop gemeente grond, tussentijdse wijziging van een overeenkomst, inbesteding etc.
 • het opstellen van nieuwe model aanbestedingsdocumenten voor een Europese, nationale en meervoudig onderhandse aanbesteding voor enerzijds leveringen en diensten en anderzijds werken.
 • ter verdere professionalisering van het inkoopteam heb ik in-company opleidingen gehouden over diverse aanbestedingsonderwerpen zoals motiveringsplicht bij afwijzing, mogelijkheden tot herstel van een inschrijving, wezenlijke wijziging, de uitsluitingsronden en bewijsstukken, etc.

Ministerie van Defensie – CDC

Van juni 2013 tot en met december 2017 ben ik werkzaam geweest voor de afdeling Facilitair en Logistiek van het voormalig Commando DienstenCentra van het Ministerie van Defensie. Inmiddels is dit het Defensie Ondersteuningscommando. De werkzaamheden waren enerzijds gericht op het aanbestedingsrechtelijk ondersteunen van de inkoopmanagers en projectinkopers. Bijzonder aandachtspunt daarbij was de verdere professionaliseren van de afdeling op basis van een goedgekeurd kwaliteitsverbeterplan. Die verdere professionalisering uitte zich in het opstellen en up-to-date houden van de model aanbestedingsdocumenten, het organiseren van een regelmatig inhoudelijk brainstormuurtje, het geven van trainingen, het reviewen van aanbestedingsstukken, het houden van jurisprudentiebijeenkomsten en het actief delen van kennis middels een fysieke en digitale kenniskast.
Anderzijds
hadden de werkzaamheden betrekking op het zelfstandig uitvoeren van diverse Europese aanbestedingen, waaronder:

 • Raamovereenkomst voor de levering van Vlaggen;
 • Raamovereenkomst voor de levering van Rijwielen;
 • Raamovereenkomst voor de levering van Diepgevroren Maaltijden en Brood;
 • Raamovereenkomst voor de groothandel en distributie dagvers Brood;
 • Raamovereenkomst voor de groothandel en distributie van dagvers Banket;
 • Raamovereenkomst voor de groothandel en distributie van Levensmiddelen & Ingrediënten.

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid (BOZ) en FSB

In 2008, ten behoeve van Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuidwest Nederland (SBBZWN) heb ik de aanbesteding van de (toen nog) 2B-dienst voor radiologische dienstverlening uitgevoerd voor de verschillende screeningseenheden in de regio Rijnmond, Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Noord West Brabant, Drechtsteden en Rijnmond-Zuid.

Van september 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2016 heb ik de aanbesteding van de (toen nog) 2B-dienst voor radiologische dienstverlening voor de regio Breda, Eindhoven, Venlo en Maastricht uitgevoerd. Tevens zijn hiervoor de benodigde contracten door mij opgesteld. Dit aanbestedingsproject kenmerkte zich met een nauwe en zeer prettige samenwerking met de inhoudsdeskundigen van BOZ.

Inmiddels adviseer ik BOZ en FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) op afroep, onder meer op het gebied van opleidingen en mogelijkheden van samenwerking met derden (2020).

Inkoopcentrum Zuid (ICZ)

In 2013 heb ik ICZ juridisch inhoudelijk ondersteund met de inrichting van een klachtenmeldpunt. Tot en met heden behandel ik, op verzoek van ICZ, klachten die (potentiële) inschrijvers hebben op een aanbesteding van een bij ICZ aangesloten aanbestedende diensten. De behandeling van de klacht is in de vorm van een advies op grond waarvan de aanbestedende dienst zelf een besluit neemt.

Referenties

Belastingdienst

Sinds mei 2020 tot en met juni 2021 heb ik deel uitgemaakt van het team van aanbestedingsjuristen van het IUC Belastingdienst voor gemiddeld 3 dagen per week. Mijn werkzaamheden waren onder meer:

 • Reviewen van aanbestedingsdocumenten van Europese aanbestedingen van de Belastingdienst als ook van Categoriemanagement (o.a. Leeromgeving en Logistiek).
 • Tweedelijns advisering van de inkopers.
 • Advisering van de contractmanagers bij contractuele issues.
 • Verbeteren en borgen van de kwaliteit door middel van updaten format documenten, opstellen kennisdocumenten en geven van presentaties.
 • Ondersteunen landsadvocaat bij gerechtelijke procedure.

De tijdelijke inzet had als doel om de continuïteit in de advisering zo goed als mogelijk te blijven waarborgen in een periode van onderbezetting. Tevens was een voorname taak het ondersteunen en begeleiden van de nieuwe medewerkers van het juridisch team. 
Kenmerkend was het ad-hoc karakter van de werkzaamheden.

Politie

Van november 2015 tot en met december 2019 ben ik 2 à 3 dagen per week werkzaam geweest als aanbestedingsspecialist voor het Politie Diensten Centrum (PDC). De werkzaamheden richtten zich onder meer op:

 • Het juridisch toetsen en redigeren van aanbestedingsdocumenten (rechtmatigheidstoets), van inkoopstrategie, selectieleidraad, inschrijvingsleidraad, nota’s van inlichtingen, selectie/ gunning/afwijzingsbrieven, tot en met de overeenkomst.
  Het betrof uiteenlopende Europese aanbestedingen voor onder meer werkenopdrachten (nieuwbouw of renovatie), dienstenopdrachten (architecten opdrachten, ingenieursopdrachten, ICT-opdrachten, financiële dienstverlening, zorgdiensten), leveringsopdrachten (diverse soorten (politie specifieke) apparatuur- en artikelen).
 • Het beantwoorden van diverse inkoopvraagstukken.
 • Het opstellen van model (raam)overeenkomsten voor leverings-, diensten- en ICT- opdrachten op basis van de ARIV, ARVODI en ARBIT als ook het opstellen van op zichzelf staande model ICT-overeenkomsten.
 • Het opstellen van kennisdocumenten ten behoeve van de interne inkooporganisatie over onder meer: specifieke diensten (SAS), MMO procedure, O&O opdrachten, concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap, wezenlijke wijziging, percelenregeling, prijsindexering.
 • Advisering en ondersteuning bij ingebrekestellingen en aansprakelijkheidstellingen.

Provincie Limburg

Van juni 2013 tot en met december 2019 heb ik het Cluster Juridisch Zaken en Inkoop van de Provincie Limburg ondersteund. In eerste instantie “op afroep” en sinds september 2017 voor
1 à 2 dagen per week. Enerzijds was behoefte aan werkzaamheden als senior inkoopadviseur, anderzijds was behoefte aan werkzaamheden als aanbestedingsjurist.
De werkzaamheden bij het team Inkoop waren divers:

 • Het in teamverband of zelfstandig uitvoeren van Europese aanbesteding dan wel het ondersteunen bij Europese aanbestedingen in de vorm van (collegiale) toetsingen.
 • Adviseren over aanbestedingsrechtelijke vraagstukken onder meer ten behoeve van GS- nota’s.
 • Het ondersteunen van de interne klant bij meervoudig onderhandse aanbestedingen.
 • Het opstellen van een nieuw inkoopbeleid met het gehele inkoop team.
 • Het verzorgen van in-company opleidingen en brainstormsessies op uiteenlopend aanbestedingsrechtelijk gebied: motivering van de afgewezen inschrijver, hoofd- en onderaannemer, motiveringsplicht onder de GP, uitsluitingsgronden en bewijsstukken, herstel fouten inschrijvers, (quasi)inbesteden en horizontale samenwerking.
 • Het updaten van de model aanbestedingsdocumenten.

Openbaar Ministerie - DVOM

Sinds 2006 adviseer, begeleid en ondersteun ik de afdeling Inkoop van het Openbaar Ministerie. Deze dienstverlening ziet met name toe op het juridisch beoordelen (second opinion) van door de afdeling Inkoop opgestelde aanbestedingsdocumenten en het opstellen van contracten. Het betreft merendeels ICT-opdrachten. Ook wordt op ad hoc basis juridisch advies gevraagd op uiteenlopende vraagstukken zoals mogelijkheden van beëindiging van een overeenkomst, motivering indien afgeweken wordt van een meervoudig onderhandse procedure, interpretatie van contractdocumenten etc.


Daarnaast heb ik een aantal Europese aanbestedingen intensief juridisch begeleid in de rol van aanbestedingsjurist binnen het projectteam:

 • Europese aanbesteding (MMO) Kantoorautomatisering (eind 2016- medio 2017)
 • Europese aanbesteding (niet-openbaar) Applicatie Beheer (2011/2012)
 • Europese aanbesteding (niet-openbaar) Sourcing Technisch Beheer (2010)

De begeleiding en ondersteuning bestond onder meer uit het (mede) opstellen van alle aanbestedingsdocumenten en het tussentijds adviseren op onderdelen t.b.v. interne besluitvorming door de stuurgroep en het college van procureurs-generaal.


Openbaar Ministerie – het Parket CVOM

Sinds 2002 adviseer, begeleid en ondersteun ik het OM intensief bij het uitvoeren van haar verkeershandhavingstaken die uitgevoerd worden door het Parket CVOM: 

 • Raamovereenkomsten voor implementatie en beheer & onderhoud van Flitspalen (aanbesteed in 2010, 2012 en recent in 2021 waarvan gunning is voorzien in Q1/2022)
 • Overeenkomsten voor een pilot inzake handheld detectiesysteem (2020)
 • Raamovereenkomsten voor het uitvoeren van acceptatietesten (aanbesteed in 2009/2010 en opnieuw in 2014).
 • Raamovereenkomst voor wegkantradars en voor verwerking meetdata (aanbesteed in 2009/2010).
 • Overeenkomst voor onderhoud en beheer van mottoborden (aanbesteed in 2009).
 • Raamovereenkomsten voor kwantitatief en kwalitatief Onderzoek (aanbesteed in 2006/2007 en opnieuw in 2012/2013).
 • Raamovereenkomst voor het tactisch beheer van handhavingsmiddelen (aanbesteed in 2006).
 • Raamcontracten voor de levering en het onderhoud van trajectcontrolesystemen aanbesteed in 2005, in 2011 en in 2017).
 • Raamovereenkomst voor de levering, onderhoud en reparatie van laserguns (aanbesteed in 2004 en opnieuw in 2009).
 • Raamovereenkomst voor de levering, onderhoud en reparatie van alcoholtesters en ademanalyseapparatuur (aanbesteed in 2004 en opnieuw in 2009).

Gemeente Alkmaar

Sinds 2006 adviseer, begeleid en ondersteun ik het Centraal Inkoopbureau van de gemeente Alkmaar. Na een intensieve ondersteuning middels het ontwikkelen van model aanbestedingsdocumenten, algemene inkoopvoorwaarden en ICT- inkoopvoorwaarden wordt inmiddels al jaren op ad hoc basis juridisch advies verleend op uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke vraagstukken bij diverse projecten. Deze vraagstukken hebben onder meer betrekking op quasi-inbesteding, uitbreiding van contracten: wezenlijke wijziging of niet, aard van de opdracht (dienst of werk?), inkoop van externe deskundigheid etc.

Gemeente Venlo

Van december 2016 tot en met december 2017 ben ik als aanbestedingsjurist werkzaam geweest bij de gemeente Venlo bij het team Inkoop van de afdeling Advies en Beheer. De werkzaamheden waren divers:

 • het reviewen van aanbestedingsdocumenten van meervoudig onderhandse, nationale – en  Europese aanbestedingsprocedures van opdrachten voor leveringen, diensten en werken.
 • juridisch adviseren bij diverse projecten, onder mee over wanprestatie door een leverancier, mogelijkheden en wijze van beëindiging overeenkomsten, verkoop gemeente grond, tussentijdse wijziging van een overeenkomst, inbesteding etc.
 • het opstellen van nieuwe model aanbestedingsdocumenten voor een Europese, nationale en meervoudig onderhandse aanbesteding voor enerzijds leveringen en diensten en anderzijds werken.
 • ter verdere professionalisering van het inkoopteam heb ik in-company opleidingen gehouden over diverse aanbestedingsonderwerpen zoals motiveringsplicht bij afwijzing, mogelijkheden tot herstel van een inschrijving, wezenlijke wijziging, de uitsluitingsronden en bewijsstukken, etc.

Ministerie van Defensie – CDC

Van juni 2013 tot en met december 2017 ben ik werkzaam geweest voor de afdeling Facilitair en Logistiek van het voormalig Commando DienstenCentra van het Ministerie van Defensie. Inmiddels is dit het Defensie Ondersteuningscommando. De werkzaamheden waren enerzijds gericht op het aanbestedingsrechtelijk ondersteunen van de inkoopmanagers en projectinkopers. Bijzonder aandachtspunt daarbij was de verdere professionaliseren van de afdeling op basis van een goedgekeurd kwaliteitsverbeterplan. Die verdere professionalisering uitte zich in het opstellen en up-to-date houden van de model aanbestedingsdocumenten, het organiseren van een regelmatig inhoudelijk brainstormuurtje, het geven van trainingen, het reviewen van aanbestedingsstukken, het houden van jurisprudentiebijeenkomsten en het actief delen van kennis middels een fysieke en digitale kenniskast.
Anderzijds
hadden de werkzaamheden betrekking op het zelfstandig uitvoeren van diverse Europese aanbestedingen, waaronder:

 • Raamovereenkomst voor de levering van Vlaggen;
 • Raamovereenkomst voor de levering van Rijwielen;
 • Raamovereenkomst voor de levering van Diepgevroren Maaltijden en Brood;
 • Raamovereenkomst voor de groothandel en distributie dagvers Brood;
 • Raamovereenkomst voor de groothandel en distributie van dagvers Banket;
 • Raamovereenkomst voor de groothandel en distributie van Levensmiddelen & Ingrediënten.

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid (BOZ) en FSB

In 2008, ten behoeve van Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuidwest Nederland (SBBZWN) heb ik de aanbesteding van de (toen nog) 2B-dienst voor radiologische dienstverlening uitgevoerd voor de verschillende screeningseenheden in de regio Rijnmond, Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Noord West Brabant, Drechtsteden en Rijnmond-Zuid.

Van september 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2016 heb ik de aanbesteding van de (toen nog) 2B-dienst voor radiologische dienstverlening voor de regio Breda, Eindhoven, Venlo en Maastricht uitgevoerd. Tevens zijn hiervoor de benodigde contracten door mij opgesteld. Dit aanbestedingsproject kenmerkte zich met een nauwe en zeer prettige samenwerking met de inhoudsdeskundigen van BOZ.

Inmiddels adviseer ik BOZ en FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) op afroep, onder meer op het gebied van opleidingen en mogelijkheden van samenwerking met derden (2020).

Inkoopcentrum Zuid (ICZ)

In 2013 heb ik ICZ juridisch inhoudelijk ondersteund met de inrichting van een klachtenmeldpunt. Tot en met heden behandel ik, op verzoek van ICZ, klachten die (potentiële) inschrijvers hebben op een aanbesteding van een bij ICZ aangesloten aanbestedende diensten. De behandeling van de klacht is in de vorm van een advies op grond waarvan de aanbestedende dienst zelf een besluit neemt.

Op verzoek kan nadere informatie over de bovenstaande opdrachten worden gegeven en desgewenst de namen van de contactpersonen.

1. Toepasselijkheid
1.1           Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden – Marjan Beeker aanbestedingsjurist (versie mei 2018), hierna te noemen “Algemene voorwaarden” onderdeel uit van alle overeenkomsten, die tussen Opdrachtgever en Marjan Beeker (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) worden gesloten met betrekking tot het verlenen van juridische adviesdiensten (hierna te noemen: “Diensten”).
1.2           Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover expliciet schriftelijk overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
1.3           De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing  tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard als onderdeel van de overeenkomst.
1.4           Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
 
2De Overeenkomst
2.1           Van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is sprake: – ingeval van schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte; dan wel, – door ondertekening van contractuele voorwaarden die Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling zijn overeengekomen.
2.2           De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de daarin omschreven Diensten, de overeengekomen tarieven en duur van de overeenkomst.
2.3           De omschrijving alsmede de uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de informatie die Opdrachtnemer van Opdrachtgever heeft gekregen.
 
3Garantie
3.1           Opdrachtnemer g­a­r­a­n­d­e­ert dat de door of namens haar te verlenen Diensten vanuit een professionele onafhankelijke instelling op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd.
3.2           Opdrachtgever garandeert dat hij aan Opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijke informatie verstrekt en medewerking verleent.
 
4Tarieven
4.1           Opdrachtnemer zal de overeengekomen Diensten, op basis van nacalculatie tegen de in de overeenkomst overeengekomen tarieven uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
4.2           Tenzij anders is vermeld in de overeenkomst, zijn alle door Opdrachtnemer genoemde tarieven en bedragen exclusief reiskosten en exclusief omzetbelasting.
4.3           Indien op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer zo nodig specia­lis­tische werkzaamhe­den in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbe­steed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. Indien een dergelijke uitbeste­ding aan de orde is, worden daarover vooraf aparte (prijs)af­spraken gemaakt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
4.4           In verband met de uitvoering van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamhe­den zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn een bedrag dat wordt vastgesteld door ver­menigvuldiging van de door Opdrachtnemer werkelijk bestede uren met de overeenge­komen tarieven, tenzij uit­drukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
4.5           Alle tarieven kunnen eenmaal per kalenderjaar door Opdrachtnemer worden verhoogd met een percentage van maximaal 3%. Een dergelijke verhoging dient uiterlijk vóór 1 december van het betreffende kalenderjaar aan Opdrachtgever schriftelijk bekend te worden gemaakt en zal dan gelden met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.
 
5. Facturering en b­e­t­a­l­ing
5.1        Facturering geschiedt maandelijks achteraf met daarin opgenomen een specificatie van de door Opdrachtnemer verrichte Diensten.
5.2           Opdrachtgever zal bij vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een door Opdrachtnemer gestuurde factuur binnen 10 kalenderdagen na ontvangst hierover in overleg treden met Opdrachtnemer.
5.3           Opdrachtgever zal de door hem op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer betalen.
5.4           Overschrijding van een betalingstermijn of niet‑beta­ling door Opdrachtgever van een factuur, op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van de factuur, geeft Opdrachtnemer nimmer het recht de overeenkomst dan wel de overeengeko­men Diensten op te schorten.
 
6. Meerwerk
6.1           Er is sprake van meerwerk indien door additionele wensen van Opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen Diensten worden verzwaard of uitgebreid.
6.2           Opdrachtnemer zal pas uitvoering geven aan het meerwerk nadat met Opdrachtgever overeenstemming is bereikt over de uit te voeren werkzaamheden en daarbij behorende kosten.
 
7. Geheimhouding
7.1           Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informat­ie over el­kaars organisatie, de werking van apparatuur, systemen, be­standen en program­matuur.
7.2           Opdrachtnemer zal bovendien strikte geheimhouding in acht nemen van alle infor­matie die door Opdrachtgever is aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan Opdrachtnemer het vertrouwelijk karakter behoort de veronderstellen. De infor­matie en gegevensdra­gers van Opdrachtgever welke Opdrachtnemer ­ter beschikking staan, zal zij niet aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.
7.3           Opdrachtnemer zal de eventueel bij de uitvoe­ring van de overeenkomst door haar inge­scha­kelde derden, verplichten de in dit artikel opgenomen geheim­houdings­bepalin­gen na te leven.
 
8. Aansprakelijkheid en wanprestatie
8.1           Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen tenzij nakoming van de betreffende verplichtin­gen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestel­ling geschiedt schriftelijk waarbij de nalatige partij een redelijke ter­mijn wordt gegund om alsnog de betreffen­de verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karak­ter van een fatale termijn.
8.2           Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg  zijn van fouten (nalatigheden, verzuimen, onachtzaamheden e.d.) gemaakt bij het verrichten van de Diensten. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van Opdrachtnemer wordt beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: – het totaal van de factuurbedragen over de laatste zes maanden; of – het bedrag van 50.000 euro. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen onverwijld na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 
9. E­i­g­e­n­d­o­m­s­r­e­c­h­ten en kopierechten
9.1           Opdrachtnemer en Opdrachtnemer verkrijgen ieder het intellectuele eigendomsrecht (waaronder het auteursrecht) en het kopierecht van alle door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever toegepaste c.q. op maat ont­wikkelde metho­den, -modellen en -producten en alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever opgestelde adviezen, rapporten en overige documenten.
9.2           In het geval voor de start van de uitvoering van bepaalde werkzaamheden blijkt dat er zeer specifiek voor Opdrachtgever metho­den, modellen of producten moeten worden ontwik­keld, worden bij de aanvaarding van deze werkzaamheden aparte afspraken gemaakt  over het intel­lectueel eigendomsrecht en het copie­recht.
 
10. Overdracht van rechten en verplichtingen en onderaanneming
10.1        Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Deze toe­stemming zal niet zonder redelijke grond worden gewei­gerd; Opdrachtgever is gerech­tigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
10.2        Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, hetzij in onder­aanne­ming hetzij door tijdelijke inhuur, dan zal zij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen schriftelij­ke goed­keu­ring van Opdrachtgever, welke goedkeu­ring niet zonder redelijke grond zal worden onthou­den. Bij het verlenen van goedkeuring als in dit lid bedoeld, is Opdrachtgever gerech­tigd aan de goedkeu­ring voor­waarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken. De door Opdrachtgever gegeven toestemming laat onverlet de verant­woor­delijkheid en aansprake­lijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op haar rustende verplich­tin­gen.
­
 
11. Ov­er­ma­cht
11.1        Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Ingeval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
11.2        Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 15 kalenderdagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangete­kend
schr­ij­ven en met onmiddel­lijke ingang zonder rechterlij­ke tussen­komst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schade­vergoe­ding ontstaat.
11.3        Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk (langer dan 30 kalenderdagen) of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.
 
12. Ontbinding van de overeenkomst
12.1        Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
a.              de andere partij na een ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van zijn verplichtingen;
b.              de andere partij bij vonnis in staat van faillissement is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
c.              één der partijen voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of haar bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat de andere partij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als zij de ware staat van zaken had gekend.
12.2        Iedere Partij heeft recht op vergoeding van de door hem of haar aantoonbaar geleden schade welke hij of zij lijdt ingeval van ontbinding als bedoeld in lid 1 sub a en c.
 
13. Toepasselijk recht, geschillen
13.1        Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2        Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld mediation) overeenkomen.
Contactgegevens
Marjan Beeker aanbestedingsjurist
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
+31 6 51645766
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden
Marjan Beeker aanbestedingsjurist verwerkt uw persoonsgegevens omdat u (als contactpersoon van uw organisatie) gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt en/of omdat deze zijn verstrekt aan een opdrachtgever van Marjan Beeker aanbestedingsjurist waarvoor Marjan Beeker juridische diensten verleent. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Handtekeningen
Marjan Beeker aanbestedingsjurist neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@marjanbeeker.nl.
 
Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Marjan Beeker aanbestedingsjurist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om in het kader van de te verrichten diensten contact met u op te kunnen nemen via telefoon of e-mail;
Om de diensten als aanbestedingsjurist uit te kunnen voeren waaronder het beoordelen van verklaringen, bewijsstukken, offertes en contractdocumenten in opdracht van een opdrachtgever;
Om gespecificeerde facturen te versturen.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Marjan Beeker aanbestedingsjurist neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen zonder dat daar een persoonlijk handelen in zit.
 
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard
Alle (persoons)gegevens worden minimaal zeven (7) jaar bewaard volgens de minimale wettelijke bewaarplicht.
 
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden door Marjan Beeker aanbestedingsjurist alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verrichten van de diensten van Marjan Beeker aanbestedingsjurist. Een opdrachtgever van Marjan Beeker aanbestedingsjurist is geen ‘derde’ in dit verband.
 
Cookies of vergelijkbare technieken
Marjan Beeker aanbestedingsjurist maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken.
 
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit geoorloofd is in het kader van de dienstverlening van Marjan Beeker aanbestedingsjurist en voor zover dit aanbestedingsrechtelijk geoorloofd is. Hetzelfde geldt voor uw recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te het maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Marjan Beeker aanbestedingsjurist. Voorts heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover mogelijk. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  
Een verzoek als hiervoor bedoeld kunt u doen via info@marjanbeeker.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met de nummer onderaan het paspoort) , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk gereageerd doch uiterlijk binnen 4 weken.
 
Klacht
Een eventuele klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via : 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze website werd gemaakt door Kitewebsites.